• Αρχική
  • Ανοιχτοί πόροι εκπαίδευσης

Ανοιχτοί πόροι εκπαίδευσης

Πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία (EAfA)

Η EAfA είναι μια πολυμερής πλατφόρμα με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας, της προσφοράς και της εικόνας της μαθητείας στην Ευρώπη και την προώθηση της κινητικότητας των μαθητευομένων. Γίνετε μέλος της Συμμαχίας για να μοιραστείτε εμπειρίες και να μάθετε από τις βέλτιστες πρακτικές, να βρείτε εταίρους, να αναπτύξετε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες και να αποκτήσετε πρόσβαση στα τελευταία νέα και εργαλεία σχετικά με τη μαθητεία.

EQAVET – Ευρωπαϊκή Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) βασίζεται σε έναν κύκλο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση/αξιολόγηση και επανεξέταση/αναθεώρηση) και σε μια επιλογή περιγραφών και δεικτών που εφαρμόζονται στη διαχείριση της ποιότητας τόσο σε επίπεδο συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και σε επίπεδο παρόχου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Περιγραφή των οκτώ επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF)

Κάθε ένα από τα 8 επίπεδα του ΕΠΕΠ ορίζεται από ένα σύνολο περιγραφών που υποδεικνύουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με τα προσόντα του συγκεκριμένου επιπέδου σε οποιοδήποτε σύστημα προσόντων.

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Το Cedefop είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. Ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην Ελλάδα από το 1995, το Cedefop υποστηρίζει την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και των πολιτικών για τις δεξιότητες και τα προσόντα, συνεργαζόμενο με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικΤο Cedefop είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ. Ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην Ελλάδα από το 1995, το Cedefop υποστηρίζει την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και των πολιτικών για τις δεξιότητες και τα προσόντα, συνεργαζόμενο με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους. Για τον σκοπό αυτό, ενισχύει και διαδίδει τη γνώση, παρέχει στοιχεία και υπηρεσίες για τη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων συμπερασμάτων που βασίζονται σε έρευνα, και διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ και μεταξύ των φορέων της ΕΕ και των κρατών μελών.ούς εταίρους. Για τον σκοπό αυτό, ενισχύει και διαδίδει τη γνώση, παρέχει στοιχεία και υπηρεσίες για τη χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των βασισμένων στην έρευνα conclusions, and facilitates knowledge sharing among and between EU and national actors.

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ETF)

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΙΕΚ) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που βοηθά τις γειτονικές χώρες της ΕΕ να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο των πολιτικών εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, το Ίδρυμα συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα στις γειτονικές χώρες. Το ETF εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας.

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVET)

Το EfVET συμμετέχει στις πολιτικές της ΕΕ για την τυπική και μη τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και συνεργάζεται με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές διεθνείς και εθνικές ΜΚΟ. Από το 2016 έως το 2020, το EfVET παρουσιάζεται στις ομάδες εργασίας της ET2020 που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Εγχειρίδιο για παρόχους ΕΕΚ

Το εγχειρίδιο προορίζεται να καθοδηγήσει τους παρόχους ΕΕΚ σε ένα ταξίδι ποιότητας, με βάση τον κύκλο PDCA (plan-do-check-act/review), ο οποίος διέπει κάθε σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS). Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι συμβουλές και τα πρακτικά παραδείγματα του εγχειριδίου προέρχονται από 20 παρόχους αρχικής, συνεχιζόμενης ή τομεακής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι έχουν εφαρμόσει επιτυχημένη και ώριμη διαχείριση ποιότητας.

Εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής στον τομέα της ΕΕΚ

Η εργαλειοθήκη GROOVE αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός ελκυστικού πακέτου υποστήριξης που θα επιτρέψει στους παρόχους ΕΕΚ να προβληματιστούν και να ενισχύσουν την ψηφιακή τους ετοιμότητα, διαθέτοντας στρατηγικές βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/καθηγητών και των εκπαιδευομένων.

Πλαίσιο DigCompOrg

Το πλαίσιο DigCompOrg περιλαμβάνει επτά βασικά στοιχεία και 15 υποστοιχεία που είναι κοινά για όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Υπάρχει επίσης περιθώριο για την προσθήκη στοιχείων και υποστοιχείων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς.


Εκπαιδευτές επαγγελματική  κατάρτιση

Δάσκαλοι και εκπαιδευτές σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Η ανάγκη για επενδύσεις και για μια ολιστική προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών της ΕΕΚ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ.

Δάσκαλοι και εκπαιδευτές σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Η ανάγκη για επενδύσεις και για μια ολιστική προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών της ΕΕΚ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ΕΕΚ.

Εργαλειοθήκη ΕΕΚ για την ενδυνάμωση των Νέων χωρίς Απασχόληση, Εκπαίδευση ή Κατάρτιση

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις: μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενδυνάμωση των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών για τη διαχείριση της αλλαγής

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι ζωτικής σημασίας για να τους βοηθήσει να επιτελέσουν τα πολλά καθήκοντά τους. Είναι σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ να αναβαθμίζουν και να επικαιροποιούν τις δικές τους δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση, με τη σειρά τους, να εμπνέουν (αυτο)εμπιστοσύνη στους μαθητές, τους εκπαιδευόμενους και τους μαθητευόμενους, καθώς και να τους προσφέρουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα παρουσιάζονται νέα στοιχεία που συγκέντρωσε το Cedefop σχετικά με την αρχική κατάρτιση και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών πρακτικών παραδειγμάτων.

Εργαλειοθήκες για παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς και τους επαγγελματίες της ΤΕΕ πληροφορίες και πρόσβαση σε διαδικτυακές, δωρεάν εργαλειοθήκες. Έχουν δημιουργηθεί και συνεχίζουν να δημιουργούνται πολλαπλές εργαλειοθήκες για παρόχους/πρακτικούς της ΤΕΕ. Ο σκοπός των εν λόγω εργαλειοθηκών κυμαίνεται από τη διευκόλυνση του “αυτο-αναστοχασμού” των παρόχων ΤΕΕ σχετικά με πτυχές της παροχής τους έως την ποσοτική αξιολόγηση των επιδόσεων. Ορισμένες εργαλειοθήκες έχουν θεματική εστίαση (π.χ. στην ψηφιοποίηση ή το πρασίνισμα), ενώ άλλες έχουν οργανωτική εστίαση. Για ορισμένα θέματα υπάρχουν πολλαπλές εργαλειοθήκες, π.χ. για την αξιολόγηση ή/και τον προβληματισμό σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών.

Πλαίσιο ψηφιακής επάρκειας για εκπαιδευτικούς (DigCompEdu)

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Επάρκεια των Εκπαιδευτικών (DigCompEdu) είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο που περιγράφει τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς να είναι ψηφιακά ικανοί. Παρέχει ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για την υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων ειδικά για τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη. Το DigCompEdu απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την τριτοβάθμια και την εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εκπαίδευσης ειδικών αναγκών και των πλαισίων μη τυπικής μάθησης.

Η εργαλειοθήκη BREED για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η εργαλειοθήκη είναι μια χρήσιμη υποστήριξη για τους καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τους εκπαιδευτές ώστε να συνδυάζουν ενότητες κατάρτισης ανάλογα με τα διάφορα προγράμματα, τη διάρκεια της κατάρτισης και το αρχικό επίπεδο των εκπαιδευομένων.

Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί βασικό στοιχείο της δια βίου μάθησης, εξοπλίζοντας τους νέους με ικανότητες και σχετικές εμπειρίες που απαιτούνται για συγκεκριμένα επαγγέλματα.


Εκπαιδευόμενοι επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η εργαλειοθήκη χαρτογράφησης ήπιων δεξιοτήτων για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ

Η εργαλειοθήκη βοηθά τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ να προσδιορίσουν μια στρατηγική για το πώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργοδοτών ή των επιχειρήσεων υποδοχής, γνωρίζοντας ποιες κοινωνικές δεξιότητες πρέπει να παρουσιάσουν και πώς να τις επικοινωνήσουν πειστικά ως μέρος του συνόλου των ταλέντων τους.

VET 4.0 – ηλεκτρονική μάθηση για σπουδαστές

Το VET 4.0 e-Learning for Students παρέχει μια σειρά διαφορετικών μαθησιακών ενοτήτων στους τομείς της μηχανοτρονικής, της ηλεκτρονικής και της τεχνολογίας πληροφοριών. Οι ενότητες απευθύνονται ειδικά σε σπουδαστές και άλλους εκπαιδευόμενους που έχουν επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον για την ψηφιοποίηση και την παραγωγή και τις υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη που σχετίζονται με τη βιομηχανία 4.0.

Podcast: #13 – Η ψηφιακή ένταξη και το όνειρο της αργής μάθησης

“Η ψηφιοποίηση και η ψηφιακή ένταξη βρίσκονται ψηλά στη διεθνή ατζέντα και αποτελούν όλο και περισσότερο μέρος της ζωής μας.
Τι σημαίνει η ψηφιακή ένταξη στην πράξη;
Ποιος είναι ο ρόλος της ψηφιακής ένταξης στη δια βίου μάθηση;
Υπάρχουν εξαιρετικές ιστορίες σχετικά με το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος με μεγαλύτερη ψηφιακή ενσωμάτωση; “

4 – 42: Ένα βιβλίο ψηφιακής ένταξης

Σας τράβηξε το μάτι; Στη Σύνοδο Κορυφής για την ψηφιακή ένταξη, διερευνήσαμε, αναμείξαμε και ανακινήσαμε 4 ριζοσπαστικές ιδέες σχετικά με το τι σημαίνει η ψηφιακή ένταξη για τη δια βίου μάθηση. Μέσω αυτής της ανταλλαγής, συγκεντρώσαμε 42 προκλητικούς τρόπους για να αναλάβουμε δράση χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω στο διαδίκτυο (ή εκτός σύνδεσης). Συμμετέχετε στο ταξίδι μας από τις 4 στις 42.

Προώθηση της ψηφιακής ένταξης στην ΕΕΚ: τι λειτουργεί και πώς;

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων ανοίγει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών ευκαιριών, ιδίως για μαθητές με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες. Οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν και να συμπληρώσουν διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα, εάν είναι καλά στοχευμένες και πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η παροχή ψηφιακής καθοδήγησης στους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες της ΕΕΚ.

Το πλαίσιο ψηφιακής επάρκειας για τους πολίτες (DigComp)

Το DigComp προσδιορίζει τις βασικές συνιστώσες των ψηφιακών ικανοτήτων στους πέντε τομείς και τις 21 ειδικές ικανότητες που συνοψίζονται στα παραπάνω σχήματα. Το πλαίσιο περιγράφει επίσης οκτώ επίπεδα επάρκειας, παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, καθώς και περιπτώσεις χρήσης σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης και απασχόλησης.


Δημοσιεύσεις και ερευνητικά άρθρα

Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη: τόμος 4

Η παρούσα μελέτη συγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο τα υποσυστήματα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΕΚ) και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ) αλληλεπιδρούν για να υποστηρίξουν τη μάθηση των ενηλίκων και, ως εκ τούτου, να διευκολύνουν τη δια βίου και δια βίου μάθηση.

Κοιτάζοντας πίσω για να κοιτάξουμε μπροστά: ποιο είναι το μέλλον της ΕΕΚ στην Ευρώπη;

Στο σημερινό, ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, υπάρχει ανάγκη να προωθηθούν περισσότερο μαθητοκεντρικές στρατηγικές και να οικοδομηθούν γέφυρες μεταξύ της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Διαδικτυακό εργαλείο εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων (NQFs)

Τα εθνικά πλαίσια προσόντων (NQF) ταξινομούν τα προσόντα ανά επίπεδο, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η ταξινόμηση αυτή αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο και το προφίλ των προσόντων – δηλαδή τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να κάνει ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού ή διπλώματος. Η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων διασφαλίζει επίσης ότι τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ανοικτά μεταξύ τους. Έτσι, επιτρέπει στους ανθρώπους να μετακινούνται ευκολότερα μεταξύ ιδρυμάτων και τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η μεταβαλλόμενη φύση και ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Τόμος 7

Στόχος του άρθρου είναι να προβεί σε μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εννοιολογείται η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση σε διάφορα έγγραφα πολιτικής σε διεθνές επίπεδο και του τρόπου με τον οποίο αναφέρεται σε διάφορες χώρες. Εξετάζονται οι εθνικές αντιλήψεις για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι πάροχοι, η συμμετοχή των αποφοίτων της ΕΕΚ στη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΜΑΕ) και η συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ΕΕΚ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.


Ευρωπαϊκές πολιτικές

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα.

Τριμερής γνωμοδότηση για το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ACVT)

Η γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) καθορίζει ένα κοινό όραμα των κυβερνήσεων, των συνδικάτων και των οργανώσεων των εργοδοτών από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες εταίρους σχετικά με το πώς να καταστούν τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) κατάλληλα για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

Διακήρυξη του Osnabrück σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως παράγοντα ανάκαμψης και δίκαιης μετάβασης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία

Η πανδημία COVID-19 καθώς και η ψηφιοποίηση και η κλιματική αλλαγή έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες, την απασχόληση και τις κοινωνίες μας. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) καλείται δικαίως να συμβάλει στις στρατηγικές αντιμετώπισης πρωτοφανών περιστατικών, όπως η ανάκαμψη μετά το COVID, αλλά και να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η δημογραφική αλλαγή, η ψηφιακή καινοτομία, οι βιώσιμες ή κλιματικά ουδέτερες προσεγγίσεις, η αυξανόμενη ζήτηση για δεξιότητες STEM και η αυξανόμενη ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση και επανεκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου ενός ατόμου.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: δεξιότητες για το σήμερα και το μέλλον

Στην Ευρώπη βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Ο πράσινος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητοι για ένα βιώσιμο μέλλον και φέρνουν ευκαιρίες και προκλήσεις. Στόχος μας είναι επίσης να βγούμε ισχυρότεροι από την πανδημία COVID-19, χρησιμοποιώντας αυτή τη μετασχηματιστική περίοδο για τη δημιουργία νέων ευκαιριών και θέσεων εργασίας που θα ενισχύσουν την ανάκαμψη της Ευρώπης.

Σύμφωνο δεξιοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Σύμφωνο για τις δεξιότητες, ένα κοινό μοντέλο δέσμευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, οι διακλαδικές και κλαδικές οργανώσεις, οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα εμπορικά επιμελητήρια και οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν όλοι να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.


Βίντεο

Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (ΚΕΑ) αποτελούνται από δίκτυα εταίρων που αναπτύσσουν τοπικά “οικοσυστήματα δεξιοτήτων” για την παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών δεξιοτήτων σε νέους και ενήλικες και συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, τις βιομηχανικές συστάδες, τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και την κοινωνική ένταξη.

Εργαλειοθήκη ΕΕΚ

Η Εργαλειοθήκη ΕΕΚ αποσκοπεί στην υποστήριξη των χωρών εταίρων στο σχεδιασμό εθνικών στρατηγικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και απασχόλησης, καθώς και στην ενίσχυση των συστημάτων παροχής υπηρεσιών ΕΕΚ.

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων: Επενδύσεις σε δεξιότητες και ποιοτικές θέσεις εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων μπορεί να θέσει σε κίνηση την επανάσταση της εξειδίκευσης που χρειάζεται η Ευρώπη και να δώσει το έναυσμα για μια δεκαετία κοινωνικά δίκαιης μετάβασης, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Cedefop Jürgen Siebel κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης στην Αθήνα.

Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τη διασφάλιση της ποιότητας στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις γειτονικές χώρες της ΕΕ;

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να συμβαδίζει με τη διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων για τον εντοπισμό, τη διασφάλιση και τη διάδοση των ορθών πρακτικών. Η ΕΕ και το ETF είναι πολύ δραστήριοι σε αυτό το θέμα. Πώς όμως λειτουργεί;

Erasmus+: ΕΕΚ

Ο Aitor Cuervo περιγράφει την εμπειρία του από την κινητικότητα των εκπαιδευομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ένα πρόγραμμα Erasmus+, στο Παλέρμο της Ιταλίας. Ο Aitor είναι 21 ετών και εργάζεται στον τομέα της προστασίας, του ελέγχου και της παρακολούθησης του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Χάρη στο Erasmus+, κατάφερε να πάει στο καλύτερο μέρος για να εργαστεί στον τομέα του περιβαλλοντικού ελέγχου και της εκπαίδευσης. Τα ταξίδια και το να βλέπει νέα μέρη του άνοιξαν πραγματικά το μυαλό. Οι εμπειρίες του τον έκαναν πιο δυνατό, του επέτρεψαν να γίνει πιο ανεξάρτητος και πιο ευέλικτος. Επιπλέον, ανέπτυξε την ικανότητα να προσαρμόζεται σε διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον και έγινε πιο αποφασισμένος να επιτύχει τους στόχους του στη ζωή.

SELFIE για μάθηση με βάση την εργασία: ετοιμαστείτε για την ψηφιακή εποχή

Το SELFIE για τη μάθηση με βάση την εργασία (“μάθηση με βάση την εργασία”) είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που υποστηρίζει τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και τις επιχειρήσεις να καταστούν κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968
Copyright © | Privacy policy