Αρχική / Training Package

Training Package

Ενότητα 1: Ανάπτυξη της ψηφιακής στρατηγικής του οργανισμού

Η ενότητα 1 επικεντρώνεται στις στρατηγικές για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού σχεδίου δράσης για έναν οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Αυτό περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αρχικής έρευνας, όπως η ανάλυση SWOT και ενδιαφερόμενων μερών, το όραμα του οργανισμού, τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων και την επιλογή στρατηγικών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

  • Προετοιμασία Ψηφιακής Στρατηγικής
  • Ψηφιακό σχέδιο δράσης
  • Αξιολόγηση

Ενότητα 2: Ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτών ΕΕΚ

Η ενότητα 2 παρουσιάζει πρακτικές για τον τρόπο προώθησης της οργανωτικής επικοινωνίας, της επαγγελματικής συνεργασίας, της αναστοχαστικής πρακτικής και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ΕΕΚ, με βάση το πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων DigCompEdu της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  • Επαγγελματική Δέσμευση με τη χρήση της τεχνολογίας
  • Διαρκής Ψηφιακή Επαγγελματική Ανάπτυξη
  • Αξιολόγηση

Ενότητα 3: Ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευομένων

Η ενότητα 3 παρουσιάζει πρακτικές για τον τρόπο προώθησης των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων, όπως ορίζονται από το DigComp 2.2. Επιπλέον, η ενότητα περιγράφει παραδείγματα αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση της τεχνολογίας και την υιοθέτηση των βασικών οδηγιών της ΕΕ για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

  • Κρίσιμες ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών
  • Αξιολόγηση και αναγνώριση της μάθησης
  • Αξιολόγηση
The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2021-1-IT01-KA220-VET- 000032968
Copyright © | Privacy policy